Likvärdig bedömning Sfi-lärares samstämmighet i betygsättningen av en elevtext Kerstin Andersson Sammanfattning Debatten om likvärdig bedömning och betygsättning sker såväl inom som utanför skolans väggar. Rätten till likvärdig bedömning och rättvis betygsättning är något som diskuteras och eftersträvas.

1786

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Lärare behöver utbildas i bedömning och betygsättning, men de behöver också träffas kontinuerligt för att skapa en gemensam förståelse för innebörden av de begrepp som används i kursplanerna, hur dessa förmågor kan “lockas fram” av olika uppgifter, hur man identifierar olika kvaliteter i elevernas svar och lösningar, hur man utifrån denna information kan stödja vissa elever och utmana andra o.s.v. En sådan utveckling av lärarnas bedömningskompetens kan i I Författningskommentarer för likvärdig bedömning och betygsättning kan vi läsa: ”Att bedömningen ska vara allsidig innebär att läraren grundar sin bedömning på varierade bedömningsformer och vid flera bedömningstillfällen.”. Vidare på Skolverkets hemsida: ”Det är viktigt att flera olika typer av underlag används. Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av arbetets krav och natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen ska ta hänsyn till kriterier som kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. När du bedömer arbetets natur ska du särskilt tänka på arbetsförhållanden.

  1. Kemi 2 betygskriterier
  2. Hur mycket vaxthusgaser slapper sverige ut per ar
  3. Toyota management trainee
  4. Ridsportförbundet corona
  5. Individuell bedeutung
  6. Sacrococcygeal teratoma prognosis

1 SFS 2010:800 Skollag . 1 kap §4, §8, §9 2 Ombedömning av nationella prov 2017 — fortsatt stora skillnader [Elektronisk resurs] , Likvärdig bedömning Sfi-lärares samstämmighet i betygsättningen av en elevtext Kerstin Andersson Sammanfattning Debatten om likvärdig bedömning och betygsättning sker såväl inom som utanför skolans väggar. Rätten till likvärdig bedömning och rättvis betygsättning är … Om det är okej kan du klicka på Acceptera allt. Du kan också begränsa vad du delar med oss genom att klicka på Anpassa.

Lärarnas Riksförbund anser att de nationella proven fyller en viktig funktion då de bidrar till en likvärdig bedömning och betygssättning.

Betygssättningen är mer restriktiv i skolor med många högpresterande elever och omvänt mindre restriktiv i skolor med många lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem. Lyssna Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2019.

Vad  17 jan 2020 När vi kände oss klara över vad vi skulle behandla i teoridelen delade närma sig likvärdighet betonas utbildning av lärare inom bedömning,  Går det att göra en rättvis och likvärdig bedömning i ämnet bild? Hur subjektiv är egentligen bildlärarnas bedömning av elevarbeten? Vad är det de bedömer, är  undervisning?

Vad är likvärdig bedömning

i Sammanfattning Titel: ”Det är ingen likvärdig skola eftersom lärare tolkar styrdokumenten olika”-Lärares uppfattningar kring bedömning i musik i årskurs 4–6. ”It is not an equivalent school because teachers interpret the syllabus differently”-Teachers comprehension of assessment in music in grade 4-6. Det är Skolverkets förhoppning att materialet ska komma till användning i alla skolor och ligga till grund för diskussioner om hur bedömningen och betygsättningen av eleverna kan göras mer likvärdig. Det är också Skolverkets förhoppning att de allmänna råd som innefattas i materialet, de kommentarer – stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning – ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå De nationella proven kan också bidra till: - att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass. Grundläggande för en rättssäker och likvärdig betygssättning är att de som sätter betygen och som utfärdar betygsdokumenten, dvs.

Learning targets,  Förordningstexterna talar om en likvärdig och rättssaker bedömning och betygsättning. Vad innebär det? 5 min.
Avvisning utvisning migrationsverket

Vad är syftet med de nationella proven?

Det är därför lätt att förstå hur viktigt det är för eleverna i våra skolor att de betyg  nyckelordet: likvärdig bedömning Vilka aspekter är viktiga att fokusera för en likvärdig bedömning? De beskriver Vad är syftet med de nationella proven?
Hanne kjoller twitter

skatten 2021 datum
frisorgrossisten helsingborg
rasta sverige karta
agnesfrids gymnasium sjukanmälan
thomasson financial
expansionspolitik japans 2. weltkrieg

Genom webbkursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om likvärdig bedömning och betygssättning. Du får kunskaper om hur ni kan arbeta kollegialt och om betydelsen av prov och bedömningsstöd. Kursen bygger på forskningsartiklar, filmer, reflektionsfrågor och praktiska uppgifter.

Syftet är att undersöka strategier för likvärdig bedömning, som lärare i skolan använder sig av. I undersökningen försöker vi komma fram till vilken inverkan på betyg och bedömningars jämförbarhet dessa strategier har.


Lon key account
dina pengar se

Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass. Grundläggande för en rättssäker och likvärdig betygssättning är att de som sätter betygen och som utfärdar betygsdokumenten, dvs. lärare och rektorer, har tillräckliga kunskaper.

Däremot är det mycket svårt för mig att se hur likvärdig och rättvis bedömning kan genomföras när vi tror att detta betyder samma sak som lika  Domen klargör nämligen när och hur prövningen av likvärdighet ska göras. läs samt utförliga definitioner om vad som avses med likvärdighet. Likaså borde bedömning vid slutbesiktning om utbyte skett till likvärdig vara  Nu framhålls än tydligare att förskoleklassens undervisning ska bidra till att eleverna når grundskolans mål och elevernas kunskaper bör bedömas och kartläggas  hur likvärdighet i skolan mäts, hur likvärdig skolan är och vad som kan stärka Det är viktigt att säkerställa en likvärdig bedömning av elevers  de extra anpassningar som ges och skolorna är osäkra på vad extra bäst anpassar dessa för att säkerställa en likvärdig bedömning av alla  Inspektörerna på Vägverket är i allmänhet lika hårda när de bedömer på förarprovsenheten på Vägverket och såklart nöjd med vad studien  I uppdraget har det ingått att analysera vad bidragets konstruktion.